Dark Light

Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yeni finansman programı çerçevesinde konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla, sisteme katılan bankalara, sonradan belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla nakit kaynak aktarılacak. Bankalara DİBS ve kira sertifikası ihraç etme yetkisi verilecek. Gelirin yüzde 30’unu aşmama sınırı, yüzde 50 olabilecek. Katkılardan faydalanacak gerçek kişilerin yanlış ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda para cezası verilecek. Bu kapsamdaki konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Konut finansmanında indirimli taksit için bankalara nakit kaynak aktarılacak

AK Parti orta gelirlilere yönelik olarak başlatılan Yeni Evim Projesi’nde Hazine tarafında sağlanacak katkının çerçevesini de belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Yeni Konut Finansman Programına ilişkin kanun teklifinde vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak amacıyla geri ödenmesi koşuluyla Hazine tarafından katkı sunulması ve yüklenici tarafından da geri ödemesiz katkı sunulması öngörülüyor.

Ayrıca, düzenleme ile; program kapsamında faiz oranı / kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildi.
Öte yandan, program kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için, Hazine tarafından uygun finansal araçlarla kaynak sağlanması planlanıyor.

Program kapsamındaki Hazine katkısından faydalanmak istemeyen vatandaşlara da ayrıca, bankalarca esnek ödeme planı sunulabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Teklife göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili. Bir yıl içerisinde Hazinece sağlanacak katkının sağlanabileceği konut finansmanının toplam anapara tutarı, Merkezi Yönetim Bütçesinin başlangıç ödeneklerinin yüzde 5’ini aşamayacak. Bu tutarı bir katına kadar arttırmaya Cumhurbaşkanı yetkili.

Daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlar ile henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projelerinden konut edineceklere sağlanacak konut finansmanlarına katkı sağlanabilecek.

GAYRİMENKUL GELİŞTİRİCİLERİ YÜKLENİCİ SAYILACAK


Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenici firmalara geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Bu madde kapsamında, gayrimenkul geliştiricileri de yüklenici kabul edilecek.

YETERLİ ÖDEME GÜCÜNE SAHİP OLDUĞU BANKALARLA BELİRLENECEK


Katkı kullanılacak finansmana yönelik bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere sağlanacak konut finansmanı için verilecek.

YÜZDE 30’UNU AŞMAMA SINIRI YÜZDE 50 OLABİLECEK

Gerçek kişiler için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının, hane gelirinin yüzde 30’u kadar olan sınırlama, Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar çıkarılabilecek.

YÜKLENİCİ FİRMADAN YÜZDE 5 KATKI PAYI


Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici firma hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; bu tutarın bir kısmı ya da tamamı finansman anapara tutarından peşin olarak indirilebilecek bir yıllık süre ise üç yıla kadar uzatılabilecek. Tahsil edilen tutar, hiçbir şekilde yükleniciler tarafından geri istenemeyecek.

GERİ ÖDEME TUTARI BASİT FAİZLE HESAPLANACAK


Sağlanan katkıların geri ödeme tutarları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanacak. Bankaların, geri ödeme tutarlarını katkıdan yararlananlara bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında rücu etme hakkım kullanması durumunda uygulayacakları faiz oranı dışında geri ödemelerin başlamasından sonra ek bir faiz oranı uygulanmayacak.

GERİ ÖDEMELERDEN BANKALAR SORUMLU

Geri ödemeler en geç konut finansmanı vadesi bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmak üzere belirlenecek bankaya finansmanı sağlayan bankalarca aktarılacak. Geri ödemelerin katkıdan yararlananlarca yapıldığına bakılmaksızın tam ve zamanında Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasından finansmanı sağlayan bankalar sorumlu.

GECİKME ZAMMI UYGULANACAK


Geri ödemelerin finansmanı sağlayan bankalarca tam ve zamanında yapılmaması durumunda katkı geri ödemeleri, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte anılan Kanun hükümlerine göre finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek.

Katkıdan yararlanmak istemeyen gerçek kişiler için konut finansmanına yönelik diğer mevzuat kapsamında oluşturulan geri ödeme planlarında taksit tutarlarının hane gelirinin belirtilen oranı aştığı durumlarda; ilgili bankalarca bu kişilere ödeme kolaylığı sağlamak üzere taksit planında ilgili ayda alması gereken anapara ve faiz oranı / kar payı tutarını finansman ile aynı faiz oranı / kar payı ile kalan anapara üzerine ekleyerek ertelenebilecek.

VADEDEN ÖNCE KAPATILABİLECEK


Bu finansmanların vadesinden önce kapanmasının talep edilmesi durumunda diğer mevzuatta belirlenmiş kapama koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı / kar payı tutarı var ise bunların tamamının ödenmesiyle kapama gerçekleştirilebilir. Bu fıkrada öngörülen hesaplama yöntemine ilişkin diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

BANKALARA DİBS VE KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ ETME YETKİSİ VERİLİYOR

Öte yandan yürütme ve yürürlük maddesi hariç sadece tek maddeden oluşan kanun teklifi ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanun’un ikinci maddesinde yer alan kamu kurumlarına, fon kurma, DİBS ve kira sertifikası ihraç etme yetkisi veriliyor.

Kanun teklifinin 6’ncı fıkrasına göre, ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda ihraç edilecek DİBS’ler ve kira sertifikaları net bor kullanımı hesabına borçlanma olarak dahil edilmeyecek.

dinilen taşınmazların finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyeceği ve satış vaadine konu edilemeyeceği yönünde taşınmazların beyanlar hanesine eklenecek.

YANLIŞ YA DA GERÇEĞE AYKIRI DEĞERLEMEYE PARA CEZASI

Sağlanacak finansman konusu konuta ilişkin düzenlenen değerleme raporunun yanlış veya gerçeğe aykırı olması halinde, raporu düzenleyen gayrimenkul değerleme uzmanı ve/veya gayrimenkul değerleme kuruluşu hakkında, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76 ncı maddesinin onuncu fıkrası uyarınca verilecek idari para cezası tutarları 10 kat artırılarak uygulanacak. Şu kadar ki uygulanacak idari para cezası tutarı, finansmana konu konutun satış bedelinin yüzde onundan az olamayacak.

Aktarılacak katkının hak sahipliğinin tespiti ile katkının doğru ve tam hesaplanmasından ibraz edilen belgeler çerçevesinde konut finansmanını sağlayan banka sorumlu. Haksız olarak verildiği tespit edilen katkı tutarı 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte anılan Kanun hükümlerine göre finansmanı sağlayan bankadan ilgili vergi dairesince tahsil edilecek.

YANLIŞ VEYA YANILTICI BEYANA PARA CEZASI


Katkılardan faydalanacak gerçek kişilerin yanlış ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda; sağlanan katkılar geri alınır ve kullanılan finansman tutarının yüzde 5‘i kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu madde kapsamında finansmana konu konutun yüklenici firmalarının yanlış ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, yüklenici firmalara finansmana konu konutun finansman sağlanırken beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu kapsamdaki konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024’e kadar uzatmaya yetkili olacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Alakalı Haberler
Total
0
Share